Europejskie stowarzyszenie na rzecz poprawy jakości sprzętu sportowego

Sport to nasz sposób na zycie.
Ćwiczenia to nasza pasja !

Kim są władze Stowarzyszenia PROFEON?

Organami Stowarzyszenia PROFEON są: Walne Zgromadzenie Członków, Zarząd i Komisja Rewizyjna.

Walne Zgromadzenie, złożone ze wszystkich członków Stowarzyszenia, obradujących wspólnie, pełni najwyższą władzę i podejmuje uchwały we wszystkich najważniejszych sprawach Stowarzyszenia. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy także wybieranie składu pozostałych organów Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie PROFEON reprezentowane jest przez Zarząd. Zarząd koordynuje bieżące projekty, działając w imieniu Stowarzyszenia.

W aktualnej kadencji w składzie Zarządu Stowarzyszenia PROFEON zasiadają:

  • - Prezes: Konrad Głowacki
  • - Wiceprezes: Monika Skomorowska
  • - Skarbnik: Paulina Wojda

Kadencja członków Zarządu trwa 2 lata.

Działania Zarządu podlegają kontroli Komisji Rewizyjnej, która służy Walnemu Zgromadzeniu swoją opinią w przedmiocie udzielenia Zarządowi absolutorium.